Vaspitanje i obrazovanje dece sa oštećenim sluhom, razvojnom disfazijom, autizmom, disharmoničnim razvojem, govorno-jezičkim problemima

skola

ARHIVA

Dokumenti su napisani ćiriličnim pismom

Konkursna dokumentacija za podnošenje ponuda za nabavku radova – renoviranje toaleta u zgradi škole i domu za učenike
Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke – renoviranje toaleta u zgradi škole i domu za učenike
Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke – renoviranje toaleta u zgradi škole i domu za učenike
Konkursna dokumentacija za podnošenje ponuda za nabavku radova – renoviranje toaleta u zgradi škole i domu za učenike
Konkursna dokumentacija za podnošenje ponuda za nabavku radova – radovi u fiskulturnoj sali
Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke – radovi u fiskulturnoj sali
Obaveštenje o zaključenom ugovoru u javnoj nabavci male vrednosti radova– radovi u fiskulturnoj sali
Konkursna dokumentacija za podnošenje ponuda za nabavku radova – renoviranje toaleta u zgradi škole i domu za učenike
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – renoviranje toaleta u zgradi škole i domu za učenike
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – renoviranje toaleta u zgradi škole i domu za učenike
Zaključen ugovor u javnoj nabavci – namirnice za pripremanje obroka u javnoj nabavci male vrednosti
Konkursna dokumentacija za podnošenje ponuda za nabavku dobara – namirnice za pripremanje obroka u javnoj nabavci male vrednosti
Konkursna dokumentaciju za podnošenje ponuda za nabavku dobara – električna energija
Odluka o dodeli ugovora u javnoj nabavci – električna energija
Zaključen ugovor u javnoj nabavci – električna energija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara – Nameštaj i oprema za predškolsko
Konkursna dokumentacija za podnošenje ponuda za nabavku dobara – Nameštaj i oprema za predškolsko
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara – Nameštaj za opremanje doma za učenike
Obaveštenje o Izmeni roka za podnošenje ponuda u javnoj nabavci – Nameštaj za opremanje doma za učenike
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za javnu nabavku – Nameštaj za opremanje doma za učenike
Odgovor br. 2 na zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku – Nameštaj za opremanje doma za učenike
Odgovor br. 1 na zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku – Nameštaj za opremanje doma za učenike
Konkursna dokumentacija za podnošenje ponuda za nabavku dobara – Nameštaj za opremanje doma za učenike
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara – Stolarski radovi
Konkursna dokumentacija za podnošenje ponuda za nabavku dobara – Stolarski radovi
Obaveštenje o zaključenom ugovoru u javnoj nabavci radova – opremanje kuhinje i vešeraja
(03.08.2015. godina) Obaveštenje o Izmeni roka za podnošenje ponuda u javnoj nabavci radova – opremanje kuhinje i vešeraja
(03.08.2015. godina) Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za javnu nabavku u otvorenom postupku radova – opremanje kuhinje i vešeraja
(29.07.2015. godina) Obaveštenje o Izmeni roka za podnošenje ponuda u javnoj nabavci radova – opremanje kuhinje i vešeraja
(29.07.2015. godina) Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za javnu nabavku u otvorenom postupku radova – opremanje kuhinje i vešeraja
Odgovor na zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku – opremanje kuhinje i vešeraja
Konkursna dokumentacija za podnošenje ponuda za nabavku radova – opremanje kuhinje i vešeraja sa pripadajućim građevinskim radovima
PRAVILNIK o bližem uređivanju postupka javne nabavke
OBAVEŠTENjE o zaključenom ugovoru u otvorenom postupku javne nabavke dobara – Senzorna soba (SNOEZELEN) i soba za senzornu integraciju
Konkursna dokumentacija za podnošenje ponuda za nabavku dobara – Senzorna soba (SNOEZELEN) i soba za senzornu integraciju
OBAVEŠTENjE o zaključenom ugovoru u otvorenom postupku javne nabavke dobara – rekonstrukcija školske zgrade i doma za učenike
Izmenu i dopunu konkursne dokumentacije u otvorenom postupku javne nabavku radova – rekonstrukcija školske zgrade i doma za učenike
Izmena roka za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke radova – rekonstrukcija školske zgrade i doma za učenike
Odgovor 5 na zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku u otvorenom postupku radova – rekonstrukcija školske zgrade i doma
Odgovor 4 na zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku u otvorenom postupku radova – rekonstrukcija školske zgrade i doma
Odgovor 3 na zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku u otvorenom postupku radova – rekonstrukcija školske zgrade i doma
Odgovor 2 na zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku u otvorenom postupku radova – rekonstrukcija školske zgrade i doma
Odgovor 1 na zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku u otvorenom postupku radova – rekonstrukcija školske zgrade i doma
Konkursnu dokumentaciju za podnošenje ponuda za nabavku radova – rekonstrukcija školske zgrade i doma za učenike
OBAVEŠTENjE o zaključenom ugovoru u otvorenom postupku javne nabavke dobara – namirnice za pripremanje obroka
Konkursna dokumentacija za podnošenje ponuda za nabavku dobara – namirnice za pripremanje obroka
Izmenu i dopunu Konkursne dokumentacije za podnošenje ponuda za nabavku dobara – namirnice za pripremanje obroka
Zaključen ugovor u javnoj nabavci male vrednosti dobara – Digitalni logopedski set – klinički
Konkursna dokumentacija za podnošenje ponuda za nabavku dobara – digitalni logopedski set - klinički
Zakljucen ugovor-nabavka putničkog vozila
Konkursnа dokumentacijа-nabavka putničkog vozila
Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku dobara- električna energija
Obaveštenje о zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara- električna energija

JAVNE NABAVKE


OSNOVNA ŠKOLA „Radivoj Popović“

Prizrenska 37
11080 Beograd

Broj: 775

Datum: 02.07.2020. godine

Na osnovu odredbe člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br.124/12, 14/2015 i 68/2015), Osnovna škola „Radivoj Popović“ iz Zemuna objavljuje
o b j a v lj u j e
P O Z I V
za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobara – namirnice za pripremanje obroka
JN br. 1.1.2/20

1. Naziv Naručioca: Osnovna škola „Radivoj Popović“.

2. Adresa: Prizrenska 37, 11080 Beograd.

3. Internet strana naručioca: www.osradivojpopovic.edu.rs

4. Vrsta naručioca: Prosveta.

5. Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti.

6. Opis predmeta javne nabavke: Nabavka dobara – namirnice za pripremanje obroka, oblikovana u 9 (devet) partija:

-Partija broj 1: Osnovne životne namirnice;
-Partija broj 2: Meso i mesne prerađevine;
-Partija broj 3: Riba;
-Partija broj 4: Mleko i mlečni proizvodi;
-Partija broj 5: Jaja;
-Partija broj 6: Sveže voće i povrće;
-Partija broj 7: Konzervirano voće i povrće;
-Partija broj 8: Prehrambeni proizvodi široke potrošnje;
-Partija broj 9: Smrznuto voće i povrće.
7. Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 15000000 – Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi.

8. Kriterijum za dodelu ugovora: Najniža ponuđena cena.

9. Način preuzimanja konkursne dokumentacije:Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa Portala javnih nabavki i sajta škole.

10. Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponuda: Ponude se dostavljaju u zapečaćenoj koverti, na adresu: Osnovna škola „Radivoj Popović“, Prizrenska 37, 11080 Beograd – Komisiji za sprovođenje javne nabavke, ili lično predajom u sekretarijatu Ustanove, sa naznakom na licu koverte: »Ponuda za javnu nabavku dobara – namirnice za pripremanje obroka, JN br. 1.1.2/20, PARTIJA BR.______ – NE OTVARATI«. Na poleđini koverte napisati adresu, kontakt telefon, e-mail i oznaku predmeta javne nabavke.

Rok za podnošenje ponuda je do: 13.07.2020. godine do 10.30 časova. Blagovremenim će se smatrati ponude koje pristignu kod naručioca najkasnije do navedenog datuma i časa. Ponude koje pristignu po isteku ovog roka smatraće se neblagovremenim i neće biti razmatrane.

11. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda biće izvršeno dana 13.07.2020. godine u 11.00 časova, u sekretarijatu škole na adresi: Osnovna škola „Radivoj Popović“, Prizrenska 37, 11080 Beograd. Otvaranje ponuda je javno i istom mogu prisustvovati sva zainteresovana lica, a samo ovlašćeni predstavnici ponuđača, koji su dužni da svoje svojstvo predstavnika ponuđača dokažu predajom ovlašćenja Komisiji za sprovođenje postupka javne nabavke, mogu aktivno učestvovati u postupku otvaranja ponuda.

12. Rok za donošenje odluke: 10 (deset) dana od dana otvaranja ponuda.

13. Kontakt lice: Dragomir Krstović, službenik za javne nabavke

 • • Faks: 011/3470-519
 • • E-mail: office@kgbnabavke.rs

Konkursnu dokumentaciju za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobara – namirnice za pripremanje obroka preuzmite OVDE

O B A V E Š T E Nj E o produženju roka za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobara– namirnice za pripremanje obroka preuzmite OVDE

OSNOVNA ŠKOLA „Radivoj Popović“

Prizrenska 37
11080 Beograd

Broj: 165

Datum: 06.02.2020. godine

Na osnovu odredbe člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br.124/12, 14/2015 i 68/2015), Osnovna škola „Radivoj Popović“ iz Zemuna
o b j a v lj u j e
P O Z I V
za podnošenje ponuda za javnu nabavku dobara – električna energija
JN br. 1.1.1/20

1. Naziv Naručioca: Osnovna škola „Radivoj Popović“.

2. Adresa: Prizrenska 37, 11080 Beograd.

3. Internet strana naručioca: www.osradivojpopovic.edu.rs

4. Vrsta naručioca: Prosveta.

5. Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti.

6. Opis predmeta javne nabavke: Nabavka dobara – električna energija.

7. Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 09310000 - električna energija.

8. Kriterijum za dodelu ugovora: Najniža ponuđena cena.

9. Način preuzimanja konkursne dokumentacije:Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa Portala javnih nabavki i sajta škole.

10. Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponuda: Ponude se dostavljaju u zapečaćenoj koverti, na adresu: Osnovna škola „Radivoj Popović“, Prizrenska 37, 11080 Beograd – Komisiji za sprovođenje javne nabavke, ili lično predajom u sekretarijatu Ustanove, sa naznakom na licu koverte: »Ponuda za javnu nabavku nabavka dobara – električna energija JN br. 1.1.1/20 – NE OTVARATI«. Na poleđini koverte napisati adresu, kontakt telefon, e-mail i oznaku predmeta javne nabavke.

Rok za podnošenje ponuda je do: 14.02.2020. godine do 14.00 časova. Blagovremenim će se smatrati ponude koje pristignu kod naručioca najkasnije do navedenog datuma i časa. Ponude koje pristignu po isteku ovog roka smatraće se neblagovremenim i neće biti razmatrane.

11. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda biće izvršeno dana 14.02.2020. godine u 14.30 časova, u sekretarijatu škole na adresi: Osnovna škola „Radivoj Popović“, Prizrenska 37, 11080 Beograd. Otvaranje ponuda je javno i istom mogu prisustvovati sva zainteresovana lica, a samo ovlašćeni predstavnici ponuđača, koji su dužni da svoje svojstvo predstavnika ponuđača dokažu predajom ovlašćenja Komisiji za sprovođenje postupka javne nabavke, mogu aktivno učestvovati u postupku otvaranja ponuda.

12. Rok za donošenje odluke: 10 (deset) dana od dana otvaranja ponuda.

13. Kontakt lice: Dragomir Krstović, službenik za javne nabavke

 • • Faks: 011/3470-519
 • • E-mail: office@kgbnabavke.rs

Konkursnu dokumentaciju za podnošenje ponuda za javnu nabavku dobara – električna energija preuzmite OVDE


OSNOVNA ŠKOLA „Radivoj Popović“

Prizrenska 37
11080 Beograd

Broj: 79

Datum: 24.01.2020. godine

Na osnovu odredbe člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br.124/12, 14/2015 i 68/2015), Osnovna škola „Radivoj Popović“ iz Zemuna
o b j a v lj u j e
P O Z I V
za podnošenje ponuda za nabavku usluga – Usluge pratilaca u prevozu učenika prilikom dolaska i odlaska iz škole
JN br. 1.2.2/20

1. Naziv Naručioca: Osnovna škola „Radivoj Popović“.

2. Adresa: Prizrenska 37, 11080 Beograd.

3. Internet strana naručioca: www.osradivojpopovic.edu.rs

4. Vrsta naručioca: Prosveta.

5. Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti.

6. Opis predmeta javne nabavke: Nabavka usluga – Usluge pratilaca u prevozu učenika prilikom dolaska i odlaska iz škole.

7. Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 85312120-6 – Dnevne usluge u zajednici za osobe sa invaliditetom i mlade osobe.

8. Kriterijum za dodelu ugovora: Najniža ponuđena cena.

9. Način preuzimanja konkursne dokumentacije:Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa Portala javnih nabavki i sajta škole.

10. Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponuda: Ponude se dostavljaju u zapečaćenoj koverti, na adresu: Osnovna škola „Radivoj Popović“, Prizrenska 37, 11080 Beograd – Komisiji za sprovođenje javne nabavke, ili lično predajom u sekretarijatu Ustanove, sa naznakom na licu koverte: »Ponuda za javnu nabavku nabavka usluga – Usluge pratilaca u prevozu učenika prilikom dolaska i odlaska iz škole JN br. 1.2.2/20– NE OTVARATI«. Na poleđini koverte napisati adresu, kontakt telefon, e-mail i oznaku predmeta javne nabavke.

Rok za podnošenje ponuda je do: 04.02.2020. godine do 12.30 časova. Blagovremenim će se smatrati ponude koje pristignu kod naručioca najkasnije do navedenog datuma i časa. Ponude koje pristignu po isteku ovog roka smatraće se neblagovremenim i neće biti razmatrane.

11. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda biće izvršeno dana 04.02.2020. godine u 13.00 časova, u sekretarijatu škole na adresi: Osnovna škola „Radivoj Popović“, Prizrenska 37, 11080 Beograd. Otvaranje ponuda je javno i istom mogu prisustvovati sva zainteresovana lica, a samo ovlašćeni predstavnici ponuđača, koji su dužni da svoje svojstvo predstavnika ponuđača dokažu predajom ovlašćenja Komisiji za sprovođenje postupka javne nabavke, mogu aktivno učestvovati u postupku otvaranja ponuda.

12. Rok za donošenje odluke: 10 (deset) dana od dana otvaranja ponuda.

13. Kontakt lice: Dragomir Krstović, službenik za javne nabavke

 • • Faks: 011/3470-519
 • • E-mail: office@kgbnabavke.rs

Konkursnu dokumentaciju za podnošenje ponuda za nabavku usluga – Usluge pratilaca u prevozu učenika prilikom dolaska i odlaska iz škole preuzmite OVDE

Odluku o dodeli ugovora za podnošenje ponuda za nabavku usluga – Usluge pratilaca u prevozu učenika prilikom dolaska i odlaska iz škole preuzmite OVDE


OSNOVNA ŠKOLA „Radivoj Popović“

Prizrenska 37
11080 Beograd

Broj: 976

Datum: 27.06.2019. godine

Na osnovu odredbe člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br.124/12, 14/2015 i 68/2015), Osnovna škola „Radivoj Popović“ iz Zemuna
o b j a v lj u j e
P O Z I V
za podnošenje ponuda za nabavku dobara – namirnice za pripremanje obroka u javnoj nabavci male vrednosti
JN br. 1.1.2/19

1. Naziv Naručioca: Osnovna škola „Radivoj Popović“.

2. Adresa: Prizrenska 37, 11080 Beograd.

3. Internet strana naručioca: www.osradivojpopovic.edu.rs

4. Vrsta naručioca: Prosveta.

5. Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti.

6. Opis predmeta javne nabavke: Nabavka dobara – namirnice za pripremanje obroka, oblikovana u 9 (devet) partija:

 • *Partija broj 1: Osnovne životne namirnice;
 • *Partija broj 2: Meso i mesne prerađevine;
 • *Partija broj 3: Riba;
 • *Partija broj 4: Mleko i mlečni proizvodi;
 • *Partija broj 5: Jaja;
 • *Partija broj 6: Sveže voće i povrće;
 • *Partija broj 7: Konzervirano voće i povrće;
 • *Partija broj 8: Prehrambeni proizvodi široke potrošnje;
 • *Partija broj 9: Smrznuto voće i povrće.


7. Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 15000000 – Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi.

8. Kriterijum za dodelu ugovora: Najniža ponuđena cena.

9. Način preuzimanja konkursne dokumentacije:Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa Portala javnih nabavki i sajta škole.

10. Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponuda: Ponude se dostavljaju u zapečaćenoj koverti, na adresu: Osnovna škola „Radivoj Popović“, Prizrenska 37, 11080 Beograd – Komisiji za sprovođenje javne nabavke, ili lično predajom u sekretarijatu Ustanove, sa naznakom na licu koverte: »Ponuda za javnu nabavku dobara – namirnice za pripremanje obroka, JN br. 1.1.2/19, PARTIJA BR.______ – NE OTVARATI«. Na poleđini koverte napisati adresu, kontakt telefon, e-mail i oznaku predmeta javne nabavke.

Rok za podnošenje ponuda je do: 05.07.2019. godine do 09.00 časova. Blagovremenim će se smatrati ponude koje pristignu kod naručioca najkasnije do navedenog datuma i časa. Ponude koje pristignu po isteku ovog roka smatraće se neblagovremenim i neće biti razmatrane.

11. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda biće izvršeno dana 05.07.2019. godine u 09.30 časova, u sekretarijatu škole na adresi: Osnovna škola „Radivoj Popović“, Prizrenska 37, 11080 Beograd. Otvaranje ponuda je javno i istom mogu prisustvovati sva zainteresovana lica, a samo ovlašćeni predstavnici ponuđača, koji su dužni da svoje svojstvo predstavnika ponuđača dokažu predajom ovlašćenja Komisiji za sprovođenje postupka javne nabavke, mogu aktivno učestvovati u postupku otvaranja ponuda.

12. Rok za donošenje odluke: 10 (deset) dana od dana otvaranja ponuda.

13. Kontakt lice: Dragomir Krstović, službenik za javne nabavke
 • • Faks: 011/3470-519
 • • E-mail: office@kgbnabavke.rs

Konkursnu dokumentaciju za podnošenje ponuda za nabavku dobara – namirnice za pripremanje obroka preuzmite OVDE

Odluku o dodeli ugovora za nabavku dobara – namirnice za pripremanje obroka preuzmite OVDE

R E Š E Nj E o ispravci greške u Odluci o dodeli ugovora br. 1087 od 15.07.2019. godine preuzmite OVDE

Odluku o dodeli ugovora za nabavku dobara – namirnice za pripremanje obroka preuzmite OVDE


OSNOVNA ŠKOLA „Radivoj Popović“

Prizrenska 37
11080 Beograd

Broj: 164

Datum: 14.02.2019. godine

Na osnovu odredbe člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) Osnovna škola „Radivoj Popović“ iz Beograda objavljuje
o b j a v lj u j e
P O Z I V
za podnošenje ponuda za nabavku dobara – električna energija
JN br. 1.1.1/19

1. Naziv Naručioca: Osnovna škola „Radivoj Popović“.

2. Adresa: Prizrenska 37, 11080 Beograd.

3. Internet strana naručioca: www.osradivojpopovic.edu.rs

4. Vrsta naručioca: Prosveta.

5. Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti.

6. Opis predmeta javne nabavke: Nabavka dobara – električna energija.

7. Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 09310000 - električna energija.

8. Kriterijum za dodelu ugovora: Najniža ponuđena cena.

9. Način preuzimanja konkursne dokumentacije:Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa Portala javnih nabavki i sajta škole.

10. Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponuda: Ponude se dostavljaju u zapečaćenoj koverti, na adresu: Osnovna škola „Radivoj Popović“, Prizrenska 37, 11080 Beograd – Komisiji za sprovođenje javne nabavke, ili lično predajom u sekretarijatu Ustanove, sa naznakom na licu koverte: »Ponuda za javnu nabavku nabavka dobara – električna energija JN br. 1.1.1/19– NE OTVARATI«. Na poleđini koverte napisati adresu, kontakt telefon, e-mail i oznaku predmeta javne nabavke.

Rok za podnošenje ponuda je do: 22.02.2019. godine do 12.30 časova. Blagovremenim će se smatrati ponude koje pristignu kod naručioca najkasnije do navedenog datuma i časa. Ponude koje pristignu po isteku ovog roka smatraće se neblagovremenim i neće biti razmatrane.

11. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda biće izvršeno dana 22.02.2019. godine u 13.00 časova, u sekretarijatu škole na adresi: Osnovna škola „Radivoj Popović“, Prizrenska 37, 11080 Beograd. Otvaranje ponuda je javno i istom mogu prisustvovati sva zainteresovana lica, a samo ovlašćeni predstavnici ponuđača, koji su dužni da svoje svojstvo predstavnika ponuđača dokažu predajom ovlašćenja Komisiji za sprovođenje postupka javne nabavke, mogu aktivno učestvovati u postupku otvaranja ponuda.

12. Rok za donošenje odluke: 10 (deset) dana od dana otvaranja ponuda.

13. Kontakt lice: Dragomir Krstović, službenik za javne nabavke

 • • Faks: 011/3470-519
 • • E-mail: office@kgbnabavke.rs

Konkursnu dokumentaciju za podnošenje ponuda za nabavku dobara – električna energija preuzmite OVDE

O B A V E Š T E Nj E o zaključenom ugovoru u javnoj nabavci male vrednosti dobara – električna energija preuzmite OVDE