Васпитање и образовање деце са оштећењем слуха, развојном дисфазијом, аутизмом, дисхармоничним развојем, говорно- језичким проблемима

senzorna integracija

АРХИВА

Конкурсна документација за подношење понуда за набавку радова – реновирање тоалета у згради школе и дому за ученике
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке – реновирање тоалета у згради школе и дому за ученике
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке – реновирање тоалета у згради школе и дому за ученике
Конкурсна документација за подношење понуда за набавку радова – реновирање тоалета у згради школе и дому за ученике
Конкурсна документација за подношење понуда за набавку радова – радови у фискултурној сали
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке – радови у фискултурној сали
Обавештење о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности радова– радови у фискултурној сали
Конкурсна документација за подношење понуда за набавку радова – реновирање тоалета у згради школе и дому за ученике
Одлука о обустави поступка јавне набавке – реновирање тоалета у згради школе и дому за ученике
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – реновирање тоалета у згради школе и дому за ученике
Закључен уговор у јавној набавци – намирнице за припремање оброка у јавној набавци мале вредности
Конкурсна документација за подношење понуда за набавку добара – намирнице за припремање оброка у јавној набавци мале вредности
Конкурсна документацију за подношење понуда за набавку добара – електрична енергија
Одлука о додели уговора у јавној набавци – електрична енергија
Закључен уговор у јавној набавци – електрична енергија
Обавештење о закљученом уговору за набавку добара – Намештај и опрема за предшколско
Конкурснa документацијa за подношење понуда за набавку добара – Намештај и опрема за предшколско
Обавештење о закљученом уговору за набавку добара – Намештај за опремање дома за ученике
Обавештење о Измени рока за подношење понуда у јавној набавци – Намештај за опремање дома за ученике
Изменa и допунa конкурсне документације за јавну набавку – Намештај за опремање дома за ученике
Одговор бр. 2 на захтев за појашњење конкурсне документације за јавну набавку – Намештај за опремање дома за ученике
Одговор бр. 1 на захтев за појашњење конкурсне документације за јавну набавку – Намештај за опремање дома за ученике
Конкурснa документацијa за подношење понуда за набавку добара – Намештај за опремање дома за ученике
Обавештење о закљученом уговору за набавку добара – Столарски радови можете преузети
Конкурснa документацијa за подношење понуда за набавку добара – Столарски радови можете преузети
Обавештење о закљученом уговору у јавној набавци радова – опремање кухиње и вешераја можете преузети ОВДЕ
(03.08.2015. година) Обавештење о Измени рока за подношење понуда у јавној набавци радова – опремање кухиње и вешераја
(03.08.2015. година) Изменa и допунa конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку радова – опремање кухиње и вешераја
(29.07.2015. година) Обавештење о Измени рока за подношење понуда у јавној набавци радова – опремање кухиње и вешераја можете преузети ОВДЕ
(29.07.2015. година) Изменa и допунa конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку радова – опремање кухиње и вешераја
Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације за јавну набавку – опремање кухиње и вешераја
Конкурснa документацијa за подношење понуда за набавку радова – опремање кухиње и вешераја са припадајућим грађевинским радовима
ПРАВИЛНИК о ближем уређивању поступка јавне набавке
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору у отвореном поступку јавне набавке добара – Сензорна соба (СНОЕЗЕЛЕН) и соба за сензорну интеграцију
Конкурсна документација за подношење понуда за набавку добара – Сензорна соба (СНОЕЗЕЛЕН) и соба за сензорну интеграцију
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору у отвореном поступку јавне набавке добара – реконструкција школске зграде и дома за ученике
Изменa и допунa конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавку радова – реконструкција школске зграде и дома за ученике
Измена рока за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке радова – реконструкција школске зграде и дома за ученике
Одговор 5 на захтев за појашњење конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку радова – реконструкција школске зграде и дома
Одговор 4 на захтев за појашњење конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку радова – реконструкција школске зграде и дома
Одговор 3 на захтев за појашњење конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку радова – реконструкција школске зграде и дома
Одговор 2 на захтев за појашњење конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку радова – реконструкција школске зграде и дома
Одговор 1 на захтев за појашњење конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку радова – реконструкција школске зграде и дома
Конкурснa документацијa за подношење понуда за набавку радова – реконструкција школске зграде и дома за ученике
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору у отвореном поступку јавне набавке добара – намирнице за припремање оброка
Конкурсна документација за подношење понуда за набавку добара – намирнице за припремање оброка
Изменa и допунa Конкурсне документације за подношење понуда за набавку добара – намирнице за припремање оброка
Закључен уговор у јавној набавци мале вредности добара – Дигитални логопедски сет – клинички
Конкурснa документацијa за подношење понуда за набавку добара – дигитални логопедски сет - клинички
Закључен уговор- набавка путничког возила
Конкурснa документацијa- набавка путничког возила
Позив за подношење понуда за јавну набавку добара-електрична енергија
Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку добара - електрична енергија
- Конкурсна документација- канцеларијски материјал
- Конкурсна документација- хигијенски материјал
- Конкурсна документација- школски материјал
- Обавештење о закљученом уговору-канцеларијски материјал
- Обавештење о закљученом уговору-школски материјал
- Обавештење о закљученом уговору-хигијенски материјал
- Одговор за јавну набавку мале вредности-канцеларијски материјал
- Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА бр.1- Брашно и прерађевине од брашна
- Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА бр.2- Месо и месне прерађевине
- Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА бр.3- Риба
- Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА бр.4- Млеко и млечни производи1
- Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА бр.4- Млеко и млечни производи2
- Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА бр.5- Јаја
- Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА бр.6- Свеже воће и поврће

ЈАВНЕ НАБАВКЕ


ОСНОВНА ШКОЛА „Радивој Поповић“

Призренска 37
11080 Београд

Број: 775

Датум: 02.07.2020. године

На основу одредбе члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), Основна школа „Радивој Поповић“ из Земуна објављује
о б ј а в љ у ј е
П О З И В
за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара – намирнице за припремање оброка
ЈН бр. 1.1.2/20

1. Назив Наручиоца: Основна школа „Радивој Поповић“.

2. Адреса: Призренска 37, 11080 Београд.

3. Интернет страна наручиоца: www.osradivojpopovic.edu.rs

4. Врста наручиоца: Просвета.

5. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.

6. Опис предмета јавне набавке: Набавка добара – намирнице за припремање оброка, обликована у 9 (девет) партија:

-Партија број 1: Основне животне намирнице;
-Партија број 2: Месо и месне прерађевине;
-Партија број 3: Риба;
-Партија број 4: Mлеко и млечни производи;
-Партија број 5: Јаја;
-Партија број 6: Свеже воће и поврће;
-Партија број 7: Конзервирано воће и поврће;
-Партија број 8: Прехрамбени производи широке потрошње;
-Партија број 9: Смрзнуто воће и поврће.
7. Назив и ознака из општег речника набавки: 15000000 – Храна, пиће, дуван и сродни производи.

8. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.

9. Начин преузимања конкурсне документације:Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки и сајта школе.

10. Начин подношења понуде и рок за подношење понуда: Понуде се достављају у запечаћеној коверти, на адресу: Основна школа „Радивој Поповић“, Призренска 37, 11080 Београд – Комисији за спровођење јавне набавке, или лично предајом у секретаријату Установе, са назнаком на лицу коверте: »Понуда за јавну набавку добара – намирнице за припремање оброка, ЈН бр. 1.1.2/20, ПАРТИЈА БР.______ – НЕ ОТВАРАТИ«. На полеђини коверте написати адресу, контакт телефон, е-маил и ознаку предмета јавне набавке.

Рок за подношење понуда је до: 13.07.2020. године до 10.30 часова. Благовременим ће се сматрати понуде које пристигну код наручиоца најкасније до наведеног датума и часа. Понуде које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране.

11. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда биће извршено дана 13.07.2020. године у 11.00 часова, у секретаријату школе на адреси: Основна школа „Радивој Поповић“, Призренска 37, 11080 Београд. Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом овлашћења Комисији за спровођење поступка јавне набавке, могу активно учествовати у поступку отварања понуда.

12. Рок за доношење одлуке: 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

13. Контакт лице: Драгомир Крстовић, службеник за јавне набавке

 • • Факс: 011/3470-519
 • • Е-маил: office@kgbnabavke.rs

Конкурсну документацију за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара – намирнице за припремање оброка преузмите ОВДЕ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о продужењу рока за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара– намирнице за припремање оброка преузмите ОВДЕ

ОСНОВНА ШКОЛА „Радивој Поповић“

Призренска 37
11080 Београд

Број: 165

Датум: 06.02.2020. године

На основу одредбе члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), Основна школа „Радивој Поповић“ из Земуна
о б ј а в љ у ј е
П О З И В
за подношење понуда за јавну набавку добара – електрична енергија
ЈН бр. 1.1.1/20

1. Назив Наручиоца: Основна школа „Радивој Поповић“.

2. Адреса: Призренска 37, 11080 Београд.

3. Интернет страна наручиоца: www.osradivojpopovic.edu.rs

4. Врста наручиоца: Просвета.

5. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.

6. Опис предмета јавне набавке: Набавка добара – електрична енергија.

7. Назив и ознака из општег речника набавки: 09310000 - електрична енергија.

8. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.

9. Начин преузимања конкурсне документације:Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки и сајта школе.

10. Начин подношења понуде и рок за подношење понуда: Понуде се достављају у запечаћеној коверти, на адресу: Основна школа „Радивој Поповић“, Призренска 37, 11080 Београд – Комисији за спровођење јавне набавке, или лично предајом у секретаријату Установе, са назнаком на лицу коверте: »Понуда за јавну набавку набавка добара – електрична енергија ЈН бр. 1.1.1/20 – НЕ ОТВАРАТИ«. На полеђини коверте написати адресу, контакт телефон, е-маил и ознаку предмета јавне набавке.

Рок за подношење понуда је до: 14.02.2020. године до 14.00 часова. Благовременим ће се сматрати понуде које пристигну код наручиоца најкасније до наведеног датума и часа. Понуде које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране.

11. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда биће извршено дана 14.02.2020. године у 14.30 часова, у секретаријату школе на адреси: Основна школа „Радивој Поповић“, Призренска 37, 11080 Београд. Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом овлашћења Комисији за спровођење поступка јавне набавке, могу активно учествовати у поступку отварања понуда.

12. Рок за доношење одлуке: 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

13. Контакт лице: Драгомир Крстовић, службеник за јавне набавке

 • • Факс: 011/3470-519
 • • Е-маил: office@kgbnabavke.rs

Конкурсну документацију за подношење понуда за јавну набавку добара – електрична енергија преузмите ОВДЕ


ОСНОВНА ШКОЛА „Радивој Поповић“

Призренска 37
11080 Београд

Број: 79

Датум: 24.01.2020. године

На основу одредбе члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), Основна школа „Радивој Поповић“ из Земуна
о б ј а в љ у ј е
П О З И В
за подношење понуда за набавку услуга – Услуге пратилаца у превозу ученика приликом доласка и одласка из школе
ЈН бр. 1.2.2/20

1. Назив Наручиоца: Основна школа „Радивој Поповић“.

2. Адреса: Призренска 37, 11080 Београд.

3. Интернет страна наручиоца: www.osradivojpopovic.edu.rs

4. Врста наручиоца: Просвета.

5. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.

6. Опис предмета јавне набавке: Набавка услуга – Услуге пратилаца у превозу ученика приликом доласка и одласка из школе.

7. Назив и ознака из општег речника набавки: 85312120-6 – Дневне услуге у заједници за особе са инвалидитетом и младе особе.

8. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.

9. Начин преузимања конкурсне документације:Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки и сајта школе.

10. Начин подношења понуде и рок за подношење понуда: Понуде се достављају у запечаћеној коверти, на адресу: Основна школа „Радивој Поповић“, Призренска 37, 11080 Београд – Комисији за спровођење јавне набавке, или лично предајом у секретаријату Установе, са назнаком на лицу коверте: »Понуда за јавну набавку набавка услуга – Услуге пратилаца у превозу ученика приликом доласка и одласка из школе ЈН бр. 1.2.2/20– НЕ ОТВАРАТИ«. На полеђини коверте написати адресу, контакт телефон, е-маил и ознаку предмета јавне набавке.

Рок за подношење понуда је до: 04.02.2020. године до 12.30 часова. Благовременим ће се сматрати понуде које пристигну код наручиоца најкасније до наведеног датума и часа. Понуде које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране.

11. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда биће извршено дана 04.02.2020. године у 13.00 часова, у секретаријату школе на адреси: Основна школа „Радивој Поповић“, Призренска 37, 11080 Београд. Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом овлашћења Комисији за спровођење поступка јавне набавке, могу активно учествовати у поступку отварања понуда.

12. Рок за доношење одлуке: 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

13. Контакт лице: Драгомир Крстовић, службеник за јавне набавке

 • • Факс: 011/3470-519
 • • Е-маил: office@kgbnabavke.rs

Конкурсну документацију за подношење понуда за набавку услуга – Услуге пратилаца у превозу ученика приликом доласка и одласка из школе преузмите ОВДЕ

Одлуку о додели уговора за подношење понуда за набавку услуга – Услуге пратилаца у превозу ученика приликом доласка и одласка из школе преузмите ОВДЕ


ОСНОВНА ШКОЛА „Радивој Поповић“

Призренска 37
11080 Београд

Број: 976

Датум: 27.06.2019. године

На основу одредбе члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), Основна школа „Радивој Поповић“ из Земуна
о б ј а в љ у ј е
П О З И В
за подношење понуда за набавку добара – намирнице за припремање оброка у јавној набавци мале вредности
ЈН бр. 1.1.2/19

1. Назив Наручиоца: Основна школа „Радивој Поповић“.

2. Адреса: Призренска 37, 11080 Београд.

3. Интернет страна наручиоца: www.osradivojpopovic.edu.rs

4. Врста наручиоца: Просвета.

5. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.

6. Опис предмета јавне набавке: Набавка добара – намирнице за припремање оброка, обликована у 9 (девет) партија:

 • *Партија број 1: Основне животне намирнице;
 • *Партија број 2: Месо и месне прерађевине;
 • *Партија број 3: Риба;
 • *Партија број 4: Mлеко и млечни производи;
 • *Партија број 5: Јаја;
 • *Партија број 6: Свеже воће и поврће;
 • *Партија број 7: Конзервирано воће и поврће;
 • *Партија број 8: Прехрамбени производи широке потрошње;
 • *Партија број 9: Смрзнуто воће и поврће.


7. Назив и ознака из општег речника набавки: 15000000 – Храна, пиће, дуван и сродни производи.

8. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.

9. Начин преузимања конкурсне документације:Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки и сајта школе.

10. Начин подношења понуде и рок за подношење понуда: Понуде се достављају у запечаћеној коверти, на адресу: Основна школа „Радивој Поповић“, Призренска 37, 11080 Београд – Комисији за спровођење јавне набавке, или лично предајом у секретаријату Установе, са назнаком на лицу коверте: »Понуда за јавну набавку добара – намирнице за припремање оброка, ЈН бр. 1.1.2/19, ПАРТИЈА БР.______ – НЕ ОТВАРАТИ«. На полеђини коверте написати адресу, контакт телефон, е-маил и ознаку предмета јавне набавке.

Рок за подношење понуда је до: 05.07.2019. године до 09.00 часова. Благовременим ће се сматрати понуде које пристигну код наручиоца најкасније до наведеног датума и часа. Понуде које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране.

11. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда биће извршено дана 05.07.2019. године у 09.30 часова, у секретаријату школе на адреси: Основна школа „Радивој Поповић“, Призренска 37, 11080 Београд. Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом овлашћења Комисији за спровођење поступка јавне набавке, могу активно учествовати у поступку отварања понуда.

12. Рок за доношење одлуке: 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

13. Контакт лице: Драгомир Крстовић, службеник за јавне набавке
 • • Факс: 011/3470-519
 • • Е-маил: office@kgbnabavke.rs

Конкурсну документацију за подношење понуда за набавку добара – намирнице за припремање оброка преузмите ОВДЕ

Одлуку о додели уговора за набавку добара – намирнице за припремање оброка преузмите ОВДЕ

Р Е Ш Е Њ Е о исправци грешке у Одлуци о додели уговора бр. 1087 од 15.07.2019. године преузмите ОВДЕ

Одлуку о додели уговора за набавку добара – намирнице за припремање оброка преузмите ОВДЕ


ОСНОВНА ШКОЛА „Радивој Поповић“

Призренска 37
11080 Београд

Број: 164

Датум: 14.02.2019. године

На основу одредбе члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Основна школа „Радивој Поповић“ из Београда објављујe
о б ј а в љ у ј е
П О З И В
за подношење понуда за набавку добара – електрична енергија
ЈН бр. 1.1.1/19

1. Назив Наручиоца: Основна школа „Радивој Поповић“.

2. Адреса: Призренска 37, 11080 Београд.

3. Интернет страна наручиоца: www.osradivojpopovic.edu.rs

4. Врста наручиоца: Просвета.

5. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.

6. Опис предмета јавне набавке: Набавка добара – електрична енергија.

7. Назив и ознака из општег речника набавки: 09310000 - електрична енергија.

8. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.

9. Начин преузимања конкурсне документације:Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки и сајта школе.

10. Начин подношења понуде и рок за подношење понуда: Понуде се достављају у запечаћеној коверти, на адресу: Основна школа „Радивој Поповић“, Призренска 37, 11080 Београд – Комисији за спровођење јавне набавке, или лично предајом у секретаријату Установе, са назнаком на лицу коверте: »Понуда за јавну набавку набавка добара – електрична енергија ЈН бр. 1.1.1/19– НЕ ОТВАРАТИ«. На полеђини коверте написати адресу, контакт телефон, е-маил и ознаку предмета јавне набавке.

Рок за подношење понуда је до: 22.02.2019. године до 12.30 часова. Благовременим ће се сматрати понуде које пристигну код наручиоца најкасније до наведеног датума и часа. Понуде које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране.

11. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда биће извршено дана 22.02.2019. године у 13.00 часова, у секретаријату школе на адреси: Основна школа „Радивој Поповић“, Призренска 37, 11080 Београд. Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом овлашћења Комисији за спровођење поступка јавне набавке, могу активно учествовати у поступку отварања понуда.

12. Рок за доношење одлуке: 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

13. Контакт лице: Драгомир Крстовић, службеник за јавне набавке

 • • Факс: 011/3470-519
 • • Е-маил: office@kgbnabavke.rs

Конкурсну документацију за подношење понуда за набавку добара – електрична енергија преузмите ОВДЕ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности добара – електрична енергија преузмите ОВДЕ