Vaspitanje i obrazovanje dece sa oštećenim sluhom, razvojnom disfazijom, autizmom, disharmoničnim razvojem, govorno-jezičkim problemima

skola

ZAPOSLENI

U školi i internatu radi nastavni i nenastavni kadar koji svakodnevno brine o bezbednom i pravilnom odrastawu, vaspitanju i obrazovanju dece.

Nastavni kadar

Nastavni kadar škole i internata čine stručnjaci iz oblasti defektologije, logopedije, prirodnih i društvenih nauka. Pročitaj još...

Medicinsko osoblje

Medicinski kadar škole svakodnevno vodi računa o zdravstvenom stanju učenika. Pročitaj još...

Tehničko osoblje

Tehnička služba svakodnevno vodi računa o higijeni, bezbednosti i urednosti škole i internata. Pročitaj još...

LOGOPEDSKE VEŽBE

Cilj logopedskog rada u školi je da se otklone govorno-jezički poremećaji ili teškoće vezane za govorno ponašanje.

Poslovi školskog logopeda:

Individualni rad sa učenicima:

dijagnostika i tretman poremećaja verbalne komunikacije (glas, govor, jezik, čitanje, pisanje, sluh)

Rad sa roditeljima

individualni razgovori
savetovanja
upoznavanje sa postupcima rehabilitacije

Rad u stručnom timu škole

saradnja sa pihologom, defektolozima i drugim stručnjacima van škole,
izrada i realizacija IOP-a
član Stručnog tima za pomoć i obrazovnu podršku učenicima sa smetnjama, uključenim u redovne škole