Vaspitanje i obrazovanje dece sa oštećenim sluhom, razvojnom disfazijom, autizmom, disharmoničnim razvojem, govorno-jezičkim problemima

skola

ZAPOSLENI

U školi i internatu radi nastavni i nenastavni kadar koji svakodnevno brine o bezbednom i pravilnom odrastawu, vaspitanju i obrazovanju dece.

Nastavni kadar

Nastavni kadar škole i internata čine stručnjaci iz oblasti defektologije, logopedije, prirodnih i društvenih nauka. Pročitaj još...

Medicinsko osoblje

Medicinski kadar škole svakodnevno vodi računa o zdravstvenom stanju učenika. Pročitaj još...

Tehničko osoblje

Tehnička služba svakodnevno vodi računa o higijeni, bezbednosti i urednosti škole i internata. Pročitaj još...

DOM (INTERNAT)

Dom je u istoj zgradi kao i škola. To je učenicima druga kuća u kojoj provode dosta vremena dok su na školovanju. Deca dobijaju kompletnu brigu i pažnju. Učenici su pod permanentnim nadzorom nastavnika i vaspitača 24 sata. U domu deca zajedno žive, rastu, druže se, stiču osnovne životne veštine i razvijaju stavove tolerancije i solidarnosti. Po završenom školovanju vraćaju se porodici kaozrele ličnosti. Program vaspitnog rada organizovan je na principu jedan razred – jedna vaspitna grupa. Vaspitač sa velikom pažnjom prati interesovanja i motivaciju dece u grupi i radom pravilno usmerava dete u sticanju znanja, navika i veština.

Programom se predviđeni vaspitni rad odvija u učionicama i kabinetima, a slobodno vreme učenici provode kroz razne oblike organizovanih aktivnosti. Slobodne aktivnosti imaju svoje određeno mesto i funkciju u procesu vaspitanja i obrazovanja i obuhvataju rad različitih sekcija za koje se učenici opredeljuju prema vlastitom afinitetu. Rezultat tih aktivnosti su mnogobrojna takmičenja učenika u okviru škole, u gradu i drugim mestima, a tu su i zaslužena priznanja na koja je škola s pravom ponosna. Osvojene nagrade, pohvale i pehari rezultat su zaista velikog zalaganja i entuzijazma, kako učenika, tako i nastavnika i vaspitača.

Internat i škola smešteni su u odvojenim zgradama, a zgrada škole je namenski građena i zgrada internata je u više navrata adaptiranj. Dom je kapaciteta 80 kreveta. Sve sobe su sa kupatilima.

Deo doma za devojčice je smešten na drugom spratu internata. Pored spavaćih soba, u internatu postoje i dva dečja kluba za odmor igru i slobodno vreme učenika, kao i soba za dežurnog vaspitača. Prostor za boravak i smeštaj dece predškolskog i pripremno predškolskog uzrasta kao i učenika prvog razreda je posebno odvejena i organizovana celina u internatu. Dnevna zabavna soba je opremljena klub-garniturom i TV aparatom. U muškom delu doma (na prvom spratu) nalazi se i soba za dnevni boravak sa TV aparatom.

Za sprovođenje organizovanog vaspitnog rada doma (za organizovane časove učenja) koristi se učionički prostor u školi, a za organizovanje rekreativnih aktivnosti fiskulturnu salu i sportske terene u okviru školskog dvorišta.

OPŠTI USLOVI

dom ucenika

Kapacitet doma je 80 mesta. Poseduje lepo opremljene prostorije u kojima su smešteni roditelji dok traje period adaptacije dece na domski život.Sobe za spavanje su smeštene posebnom objektu. To su trokrevetne i četvorokrevetne sobe sa kupatilima.

U moderno opremljenoj kuhinji i trpezariji nude se tri glavna obroka i dve užine čiji je jelovnik usklađen sa normativima učeničkog i studentskog standarda. U okviru objekta postoji ambulantna soba za medicinske intervencije kao i soba za smeštaj bolesne dece (izolaciona soba). Zdravstvena briga se sprovodi u saradnji sa Dečijim dispanzerom kao i sa ORL lekarom specijalistom sa kojim imamo dobru saradnju. Medicinske sestre vode zdravstvenu evidenciju, kontrolišu i daju terapije, prate sistematske preglede. U objektu internata postoji i stomatoloska ordinacija potpuno opremljena za stomatološke usluge, u ambulanti dva puta nedeljno stomatološke usluge pruža dečji stomatolog Doma zdravlja Zemun.

USLUGE DOMA SU:

• smeštaj
• ishrana
• vaspitni rad : učenje, razvijanje ličnosti i socijalnog saznanja, slobodne aktivnosti
• zdravstvena zaštita

Korisnici usluga: slušno oštećeni učenici predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta, učenici sa smetnjama u razvoju čije je stalno prebivalište van mesta škole.

VASPITNI RAD

vaspitni rad

U domu sedam vaspitača - defektologa vodi svakodnevno brigu o učenicima. Svaki vaspitač svojoj vaspitnoj grupi pomaže pri izradi domaćih zadataka (korepeticija gradiva).Vannastavnim aktivnostima se poklanja posebna pažnja. Kroz njih učenici zadovoljavaju svoja ineresovanja učestvujući u mnogim sekcijama (likovna,dramskoritmička, ekološka, sportska).

Organizacija radnog dana u domu

VREME AKTIVNOST
6:30 Ustajanje i jutarnja hihijena
7:00 Doručak
8:00-13:15 Nastava za učenike osnovne škole ili predškolski i pripremno predškolski rad
za učenike do 7 godina.
12:30-14:00 Ručak
12:00-14:00 Odmor i slobodne aktivnosti
14:00-19:00 Vaspitni rad i vannastavne aktivnosti
15:35-15:50 Užina
19:00-20:00 Večera
19:00-22:00 Odmor i slobodne aktivnosti u internatu
19:30-20:00 Priprema i odlazak na spavanje predškolske,
pripremo-predškolske vaspitne grupe
22:00 Zaključavanje internata i odlazak na spavanje
18:30-8:00 Radno vreme negovateljica