Vaspitanje i obrazovanje dece sa oštećenim sluhom, razvojnom disfazijom, autizmom, disharmoničnim razvojem, govorno-jezičkim problemima

skola

ZAPOSLENI

U školi i internatu radi nastavni i nenastavni kadar koji svakodnevno brine o bezbednom i pravilnom odrastawu, vaspitanju i obrazovanju dece.

Nastavni kadar

Nastavni kadar škole i internata čine stručnjaci iz oblasti defektologije, logopedije, prirodnih i društvenih nauka. Pročitaj još...

Medicinsko osoblje

Medicinski kadar škole svakodnevno vodi računa o zdravstvenom stanju učenika. Pročitaj još...

Tehničko osoblje

Tehnička služba svakodnevno vodi računa o higijeni, bezbednosti i urednosti škole i internata. Pročitaj još...

SLUŠNE I GOVORNE VEŽBE

Cilj programa slušnih i govornih vežbi je da se doprinese potpunijem ostvarivanju razvoja govora i jezika kao jednog od osnovnih zadataka nastave sa učenicima oštećenog sluha i drugim smetnjama, jer od stepena razvoja govora ove dece zavisi uspešan nivo vaspitno-obrazovnog rada. Zadaci su sledeći:

- da se sistematskim korišćenjem preostalih slušnih sposobnosti pomogne daljem razvijanju sposobnosti slušanja glasova ljudskog govora, kao i da doprinesu razvoju govora
- da se doprinosi uspešnijem razvoju kognitivnih i intelektualnih sposobnosti
- da se omogući bolja socijalna komunikacija sa licima intaktna sluha i uspešan mentalni razvoj učenika sa oštećenim sluhom
- da se doprinese uspešnijem oralnom komuniciranju ovih učenika u svakodnevnim prilikama, kao i čistoj i jasnijoj artikulaciji na bazislušanja
- da se otklone govorni nedostaci ovih učenika
- da ss sistemom slušnih vežbi poboljša slušni i govorni status učenika i omogući uspešno savladavanje vaspitno-obrazovnih sadržaja
- da doprinese boljem čitanju i razumevanju govora sa usta sagovornika, a time učini govor pristupačnijim za socijalnu komunikaciju

Ciljevi rada audiologa su:
-pravovremeno i tačno dijagnostikovanje govorno-jezičkog statusa učenika pomoću najsavremenijih testova
-pravilna artikulacija glasova srpskog jezika
-korekcija izgovora glasova
-savlađivanje funkcionalnih promena u kvalitetu laringalnog glasa
-otklanjanje nepravilnosti u čitanju i pisanju
-otklanjanje agramatizma i pravilno gramatičko izražavanje
-otklanjanje poremećaja prozodijskih elemenata

DIJAGNOSTIKA

Odabir dece za tretman vrši se testiranjem. Testovi za govor i jezik su pokazatelji govorno-jezičkog statusa i kontrolori rehabilitacione prakse.

TESTOVI ZA ISPITIVANJE GOVORA I JEZIKA

a) Trijažni artikulacioni test
b) Globalni artikulacioni test
v) Analitički test

ISPITIVANJE OSNOVNOG LARINGALNOG GLASA

a) Laringogram

ISPITIVANJE JEZIČKIH STRUKTURA

а) Лингворгам
a) Lingvorgam
b) Test za verbalno pamćenje
v) Semantički test
g) Gramatički testovi

ISPITIVANJE SUBGOVORNIH FUNKCIJA

a) Razlikovanje fonema
b) Diskriminacija afrikata
v) Ispitivanje oralne stereognozije